nazev.gif

nadpis.gif
 

Statut školního poradenského pracoviště:

Od září 2006 je díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno - pomáhá žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života.
 

Členové školního preventivního týmu:
 

Školní metodik prevence - Mgr. Monika Káňová

Výchovný poradce - Mgr. Barbora Bičejová
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
 1. Přihlašování ke vzdělávání (podání přihlášky)
 2. Přijímací řízení
 3. Podání odvolání
 4. Vzor - odvolání
 5. Důležité termíny
 6. Důležité odkazy
Školní speciální pedagog - Mgr. Petra Franková
 • koordinuje práci Školního poradenského pracoviště
 • provádí samostatnou poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé

K dalším činnostem školního speciálního pedagoga patří:

 • spolupráce při zápisu do 1.ročníku ZŠ
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů
 • podílet se na vytváření strategie a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Konzultační hodiny - školní rok 2017/18:

Konzultační hodiny školního metodika prevence
  Mgr. Monika Káňová
úterý 8.00 - 10.00 hod.
nebo dle domluvy e-mailem: monika.kanova@borovskeho.cz
 
Konzultační hodiny výchovného poradce
  Mgr. Barbora Bičejová
pondělí 10.55 - 11.40 hod.
nebo dle domluvy e-mailem: bara.bicejova@seznam.cz

 

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga
  Mgr. Petra Franková
Konzultace po předchozí telefonické domluvě: 603 703 352
nebo e-mailem: frapecko@seznam.cz, petra.frankova@borovskeho.cz

 

Na naší škole dále využíváme metodu EEG - biofeedback - trénink "sebe - učení" mozku, pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Metoda je určena pro zlepšení pozornosti, soustředění, vůle, paměti, uvolnění apod. nejen u dětí, ale i u dospělých. Tréninkový program je určen především pro žáky naší školy s výše uvedenými problémy. Po domluvě však mohou být zařazeni do tréninkového programu i děti a dospělí, kteří nenavštěvují naši školu. Metoda je vhodná také pro děti předškolního věku a děti se specifickými poruchami učení. Bližší informace je možné získat u speciální pedagožky p. uč. Frankové a p. uč. Koóšové, které tuto metodu na škole provádějí -  kontakt: mailem: frapecko@seznam.cz

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

 

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana